โครงสร้างภาระงาน

งานสรรหาว่าจ้างและงานสวัสดิการ

 • การสรรหาบุคลากร
 • สัญญาว่าจ้าง
 • งานทะเบียนประวัติบุคลากร
 • การขอลาศึกษาต่อระดับสูง(โท/เอก)
 • สัญญาลาศึกษาต่อ
 • การขอลาอื่น ๆ
 • การขอย้ายสังกัด/เปลี่ยนแปลงสถานภาพ
 • การพ้นสภาพบุคลากร (ลาออก)
 • งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย
 • งานเงินเดือนและภาษีอากร

กองทุนประกันสังคม
(ขึ้นทะเบียน/เลือกสถานพยาบาล/แจ้งออก/ชราภาพ)
การประกันอุบัติเหตุ

งานธุรการ     

 • งานติดต่อประสานงาน
 • งานทะเบียนหนังสือเข้า-ออก
 • งานเตรียมประชุม
 • งานพิมพ์เอกสารหน่วยงาน
 • งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย
 • งานฝึกอบรม

งานปฐมนิเทศบุคลากรใหม่
งานจัดอบรมประจำปี รบริการเลิศล่ำ"

 

Last Updated: 10/11/2018 01:30